Biuro Planowania Przestrzennego zwraca uwagę, że w przypadku organizacji w Radach Dzielnic spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w celu prezentacji przez Radnych koncepcji lub projektów planów miejscowych udostępnionych przez Biuro Planowania, należy poinformować zainteresowanych, że składanie wniosków lub uwag do projektów planów może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w sposób i w terminie, wskazanych w Ogłoszeniu prasowym oraz w Obwieszczeniu publicznym Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego lub wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

Czytaj więcej: Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Krakowa

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki skierowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pismo dotyczące wyjaśnienia dlaczego wśród wybranych 24 ulic, na których możliwa jest budowa chodnika, nie ma ani jednej z terenu Dzielnicy VIII Dębniki, pomimo że stosowny wykaz wskazujący 33 ulice wymagające budowy chodnika z terenu Dzielnicy VIII został przesłany do ZIKiT-u.

Czytaj więcej: Program budowy chodników w Krakowie

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Skośnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że sytuacja na skrzyżowaniu Kobierzyńska – Skośna była wielokrotnie poddawana szczegółowej analizie.

Czytaj więcej: Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Skośnej w Krakowie

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące przeniesienia i renowacji zabytkowej kapliczki pw. Matki Bożej znajdującej się w pasie drogowym przy ul. Kobierzyńskiej 120, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że została podpisana przez tutejszą Jednostkę umowa z firmą projektową dotycząca opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej kapliczki, projektu budowlanego przeniesienia obiektu oraz programu prac konserwatorskich. Termin realizacji przedmiotowej dokumentacji został określony na 30 listopada 2015 r. Po uzyskaniu dokumentacji zostaną podjęte działania mające na celu uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w dalszej kolejności nastąpi realizacja dotycząca przeniesienia obiektu oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich. 

W odpowiedzi na pismo w sprawie kontroli ul. Miłkowskiego w Krakowie pod kątem nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów Straż Miejska Miasta Krakowa – Oddział IV Podgórze informuje, że powyższe zgłoszenie zostało przyjęte i było realizowane przez strażnika rejonowego Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. W okresie od 27 kwietnia do 14 maja 2015 r. strażnik rejonowy przeprowadził kontrole powyższego miejsca, podczas których podjął interwencje w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. W związku  z ujawnionymi wykroczeniami w stosunku do kierujących pojazdami zastosowano środki przewidziane prawem. Informuję, że w miarę posiadania sił i środków miejsce to nadal będzie kontrolowane przez strażników.   

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony