• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych

Email Drukuj PDF
zbk_logo1. Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie oglasza aukcje na najem lokali uzytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2012 r. w odniesieniu do:
a) lokali uzytkowych ujetych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji oraz
b) lokali uzytkowych ujetych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji celowej.
2. Cene wywolawcza stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu stanowi najwyzsza stawka czynszowa netto sposród zaproponowanych przez oferentów. Stawka zaproponowana przez oferenta nie moze byc nizsza niz  stawka okreslona w zalaczniku
nr 1do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwzglednieniem rodzaju deklarowanej dzialalnosci oraz polozenia lokalu uzytkowego w okreslonej strefie, na które podzielone teren Miasta Krakowa we wlasciwym zarzadzeniu Prezydenta Miasta Krakowa dotyczacym ustalenia stawek czynszu dzierzawnego nieruchomosci stanowiacych wlasnosc, wspólwlasnosc lub bedacych w uzytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z zastrzezeniem ze lokale uzytkowe, które znajduja sie w budynkach wewnatrz strefy ograniczonej ulicami od Ronda Czyzynskiego, ulica Bienczycka do Ronda Kocmyrzowskiego, ulica Kocmyrzowska do skrzyzowania z ulica Bulwarowa, ulica Bulwarowa do Alei Jana Pawla II i Aleja Jana Pawla II do Ronda Czyzynskiego zostaly wylaczone ze strefy A do strefy B.

2.1.Jezeli oferent, którego stawka zostala wybrana jako wyjsciowa do licytacji, nie podejmie licytacji osobiscie lub poprzez swojego pelnomocnika lub nie zglosi sie do
udzialu w aukcji, to organizator aukcji przyjmuje w takim przypadku jako stawke wyjsciowa do licytacji kolejna najwyzsza stawke czynszowa sposród zaproponowanych przez oferentów.

2.2.Oferent, którego stawka zostala wybrana jako wyjsciowa do licytacji, a który nie podjal licytacji osobiscie lub poprzez swojego pelnomocnika lub nie zglosil sie do  udzialu w aukcji, traci wplacone wadium oraz prawo do udzialu w licytacji
w dalszym przebiegu aukcji. Powyzsza sytuacja dotyczy takze oferenta, którego stawka zostala wybrana przez organizatora jako kolejna wyjsciowa stawka do licytacji sposród zaproponowanych przez oferentów.

3. Wykazy lokali podaje sie do publicznej wiadomosci przez okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogloszen:
- Wydzialu Mieszkalnictwa Urzedu Miasta Krakowa, tj. w Krakowie przy
ul. Wielopole 17 A oraz przy pl. Wszystkich Swietych 3/4 - Kancelaria Magistratu
- Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14  - Punkt Obslugi Mieszkanców, oraz publikuje sie w internecie na stronie www.zbk.krakow.pl.

4. Aukcje w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa ,     os. Zgody 2 w Krakowie  (sala konferencyjna – V pietro) przeprowadzi Komisja
w skladzie :
- Boleslaw Pulchny,
- Bernadeta Kocon,
- Malgorzata Gutowska,
- Slawomir Matys,
- Malgorzata Kociolek.

4.1.Dopuszcza sie prace Komisji w skladzie trzech z ww. osób.

5. Wplaty wadium, którego wysokosc w odniesieniu do poszczególnych lokali zostala podana w wykazach, o których mowa w ust. 3, przyjmuje kasa Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14 (parter) w godzinach od  800 do 1400 (poniedzialek - piatek) z tym, ze w ostatnim dniu, tj. dnia 30 maja 2012r. wplaty wadium przyjmowane sa tylko do godz. 930.

5.1. Nazwa oferenta na dowodzie wplaty wadium powinna byc identyczna z nazwa oferenta podana w ofercie przystapienia do aukcji.

6. Oferty przystapienia do aukcji wedlug wzoru ustalonego Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, nalezy skladac w nieprzejrzystych kopertach
w Punkcie Obslugi Mieszkanców Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba
w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 maja 2012 r. do godz. 1100.

6.1. Koperty zaadresowane do Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie nalezy opisac w nastepujacy sposób: „Oferta do udzialu w aukcji na najem lokalu uzytkowego polozonego przy ul. (os.)....................................................., ujetego w poz. nr ................. .”

7. Oferta winna zawierac:
1) Imie, nazwisko i adres (nazwe i siedzibe) oferenta,
2) Oznaczenie lokalu, jego adres i powierzchnie, numer porzadkowy lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji, nazwe administratora lokalu,
3) Profil dzialalnosci wraz z oznaczeniem nr PKD,
4) Proponowana wysokosc stawki czynszowej netto za 1m2 p.u. lokalu, nie nizsza niz wysokosc stawki czynszowej okreslonej w zalaczniku nr 1 do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych
w Krakowie.
UWAGA! Zaproponowanie stawki czynszowej nizszej niz okreslona w zal. nr 1 do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie w zaleznosci od strefy, w której lokal jest polozony oraz rodzaju dzialalnosci, która oferent zamierza prowadzic w lokalu,  spowoduje odrzucenie oferty (oferent nie zostanie dopuszczony do udzialu w aukcji).
5) Proponowany czas trwania umowy najmu: czas nieoznaczony, czas oznaczony nie dluzszy niz trzy lata, lub czas oznaczony dluzszy niz 3 lata.
5.1.Oswiadczenie o przyjeciu do wiadomosci faktu, ze w przypadku wyrazenia przez oferenta woli zawarcia umowy najmu na czas oznaczony powyzej 3 lat, jej podpisanie nastapi po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa w tym zakresie,
a wadium wplacone przed przystapieniem do aukcji zostanie przez Organizatora zwrócone (bez odsetek) po dopelnieniu formalnosci zwiazanych z podpisaniem umowy.
6) Oswiadczenie o nie zaleganiu/zaleganiu (Uwaga: niepotrzebne skreslic!) z zaplata naleznosci realizowanych przez Urzad Skarbowy oraz Urzedy Gminy wlasciwe dla miejsca prowadzenia dzialalnosci oraz siedziby (miejsca zamieszkania), jak równiez wobec jednostek (osób) administrujacych/osób zarzadzajacych mieniem Gminy Miejskiej Kraków.
7) Oswiadczenie o nie zajmowaniu/zajmowaniu (Uwaga: niepotrzebne skreslic!) bez tytulu prawnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków jakiegokolwiek lokalu uzytkowego polozonego w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków lub w nieruchomosci pozostajacej w zasobach lokalowych zarzadzanych/administrowanych przez  Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie,
8) Oswiadczenie o zapoznaniu sie z trescia zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, wzorem umowy na najem lokalu uzytkowego, oraz wzorem aneksu do umowy najmu lokalu uzytkowego o wyrazeniu zgody na podnajem lokalu uzytkowego,
9) Oswiadczenie o powzieciu wiadomosci, iz nie dostarczenie wynajmujacemu, przed  zawarciem umowy najmu, tj. w terminie szesciu dni kalendarzowych od daty  przeprowadzenia aukcji:
a) zaswiadczen wydanych przez Urzad Gminy i Urzad Skarbowy - o nie zaleganiu z zaplata podatków i oplat realizowanych przez w/w Urzedy,
b) aktualnego wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego),
c) oswiadczenie o nie zaleganiu z zaplata naleznosci wynikajacych z zawartych umów lub naliczanych z tytulu bezumownego uzytkowania, których przedmiotem jest nieruchomosc stanowiaca wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków lub pozostajaca
w zasobach lokalowych zarzadzanych/administrowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej splaty wierzytelnosci zwiazanej z najmem lokalu uzytkowego, oswiadczenie podmiotu z którym zawarte jest porozumienie o prawidlowym wywiazywaniu sie z jego postanowien , oraz
d) stwierdzenie przez organizatora aukcji (wynajmujacego) nieprawdziwosci oswiadczen o nie zaleganiu z zaplata podatków (oplat) realizowanych przez w/w Urzedy,
f)   nie dokonanie wplaty kaucji w wysokosci 300% miesiecznych naleznosci czynszowych      netto, spowoduje utrate wadium w calosci, oraz odmowe wynajmujacego zawarcia      umowy, o ile prawo takie zostanie nabyte,
10) Oswiadczenie oferenta, lub dzialajacego w jego imieniu i na jego rzecz pelnomocnika stwierdzajace, ze zarówno oferent jak i jego zastepca prawny (czlonek wladz spólki przystepujacej do aukcji) w stosunku do zadnego z czlonków komisji aukcyjnej nie pozostaja w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli z czlonkami komisji aukcyjnej,
11) Oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem technicznym lokalu okreslonym w pkt 2 nin. oferty oraz wyraza gotowosc zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu uzytkowego w stanie technicznym opisanym w wykazie lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji i przystosowania go we wlasnym zakresie i na swój koszt do umówionego uzytku,
12) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje na siebie obowiazek zalatwienia wlasnym kosztem i staraniem wszystkich spraw zwiazanych z dostawa energii elektrycznej,
w tym uzyskania warunków technicznych przylaczenia, zawarcia z Zakladem Energetycznym umowy przylaczeniowej, wniesienie oplaty przylaczeniowej oraz wykonania prac zwiazanych z remontem instalacji elektrycznej wewnatrz lokalu spelniajacych wymogi warunków technicznych przylaczenia,
13) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje do wiadomosci fakt, iz przyjecie przez organizatora aukcji informacji podanej w ofercie o profilu dzialalnosci, która ma byc prowadzona w lokalu nie jest równoznaczna ze zwolnieniem przyszlego najemcy z obowiazku uzyskania zezwolen wymaganych odrebnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu w/w dzialalnosci oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.
14) Oswiadczenie oferenta, ze w przypadku podjecia w lokalu dzialalnosci gospodarczej obarczonej ryzykiem ingerencji w najblizsze otoczenie, w tym zwlaszcza dzialalnosci gastronomicznej w budynkach mieszkalnych, bierze na siebie pelna odpowiedzialnosc za skutki prowadzenia tej dzialalnosci (emisja halasu, intensywnych zapachów, itp.),
z obowiazkiem uzyskania – w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - zgody wspólnoty mieszkaniowej budynku na wykonanie prac budowlanych ingerujacych
w czesci wspólne budynku,
15) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje na siebie obowiazek zalatwienia wlasnym kosztem i staraniem wszystkich spraw zwiazanych z ewentualnym montazem nosnika informacji wizualnej w tym: zgody wlasciciela/zarzadcy nieruchomosci wraz
z ustaleniem warunków jego montazu. Wysokosc oplat z tytulu zajecia powierzchni ustala wlasciciel/zarzadca nieruchomosci.
8. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w aukcji oferenta, spelniajacego wymogi przewidziane w Zarzadzeniu Nr 856/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja
2008 r. w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie (z pózn. zm.):
8.1.wplacenie przez oferenta wadium w terminie okreslonym w pkt 5 nin. ogloszenia  oraz w wysokosci okreslonej przez organizatora aukcji,
8.2.zlozenie oferty w przepisanej formie i w wyznaczonym terminie (pkt 6).
9. Przy skladaniu oferty osoba przystepujaca do aukcji winna okazac dowód wplaty wadium.
10. Osoba przyjmujaca oferte przystapienia do aukcji zobowiazana jest odnotowac na kopercie: numer dowodu wplaty wadium, date jego wplaty, oraz wysokosc wplaconej kwoty, a takze date i godzine przyjecia oferty, oraz kolejny numer przyjmowanej oferty.
11.Lokale ujete na wykazach przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji, do których klucze znajduja sie w Biurze Obslugi Mieszkanców Zarzadu  Budynków Komunalnych, beda udostepniane do ogladania, po wczesniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu,
w godz. przyjmowania stron, tj. od poniedzialku do piatku w godzinach 1000 – 1400.
12. Zwrot wadium w obowiazujacej wysokosci, osobom, które nie wygraja aukcji dokonywany bedzie od  dnia 05.06.2012 r. – do dnia 19.06.2012 r., w miejscu jego wplaty.
Po tym terminie wadium pomniejszone o oplate pocztowa zostanie przeslane na adres  podany w ofercie przystapienia do aukcji.
Kasa Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie czynna jest w godzinach od 800 do 1400 (poniedzialek - piatek), z tym zastrzezeniem, ze w dniu 05.06.2012 r. zwrot wadium nastepowac bedzie od godz. 1100.
12.1 Zwyciezca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy najmu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 06.06.2012 r. (wlacznie). Zwrot wadium osobom uprawnionym dokonywany bedzie od dnia 11.06.2012 r. do dnia 25.06.2012 r.,
w miejscu jego wplaty. Kasa Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie czynna jest
w godzinach od 800 do 1400 (poniedzialek-piatek). Po tym terminie wadium pomniejszone o oplate pocztowa zostanie przeslane na adresy podany w ofercie przetargowej.
13.W lokalach uzytkowych bedacych przedmiotem aukcji nie moga byc sprzedawane  substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzialajace na osrodkowy uklad nerwowy w sposób zblizony do dzialania substancji psychotropowych
i odurzajacych oraz srodków zastepczych nie bedacych zywnoscia (dopalacze i inne tego typu substancje).
14.Organizator zastrzega sobie prawo odwolania aukcji w calosci lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.
Uwaga! Wszelkich informacji dotyczacych zasad przeprowadzenia aukcji udziela Referat Lokali Uzytkowych i Fortów Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14, nr tel.
12616-61-54, 12616-61-55.
Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowieoglasza aukcje na najem lokali uzytkowych.1. Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie oglasza aukcje na najem lokali uzytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2012 r. w odniesieniu do:a) lokali uzytkowych ujetych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie     aukcji oraz b) lokali uzytkowych ujetych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji celowej.
2. Cene wywolawcza stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu stanowi najwyzsza stawka czynszowa netto sposród zaproponowanych przez oferentów. Stawka zaproponowana przez oferenta nie moze byc nizsza niz  stawka okreslona w zalaczniku  nr 1do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwzglednieniem rodzaju deklarowanej dzialalnosci oraz polozenia lokalu uzytkowego w okreslonej strefie, na które podzielone teren Miasta Krakowa we wlasciwym zarzadzeniu Prezydenta Miasta Krakowa dotyczacym ustalenia stawek czynszu dzierzawnego nieruchomosci stanowiacych wlasnosc, wspólwlasnosc lub bedacych w uzytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z zastrzezeniem ze lokale uzytkowe, które znajduja sie w budynkach wewnatrz strefy ograniczonej ulicami od Ronda Czyzynskiego, ulica Bienczycka do Ronda Kocmyrzowskiego, ulica Kocmyrzowska do skrzyzowania z ulica Bulwarowa, ulica Bulwarowa do Alei Jana Pawla II i Aleja Jana Pawla II do Ronda Czyzynskiego zostaly wylaczone ze strefy A do strefy B.
2.1.Jezeli oferent, którego stawka zostala wybrana jako wyjsciowa do licytacji, nie podejmie licytacji osobiscie lub poprzez swojego pelnomocnika lub nie zglosi sie do udzialu w aukcji, to organizator aukcji przyjmuje w takim przypadku jako stawke wyjsciowa do licytacji kolejna najwyzsza stawke czynszowa sposród zaproponowanych przez oferentów. 2.2.Oferent, którego stawka zostala wybrana jako wyjsciowa do licytacji, a który nie podjal licytacji osobiscie lub poprzez swojego pelnomocnika lub nie zglosil sie do  udzialu w aukcji, traci wplacone wadium oraz prawo do udzialu w licytacji w dalszym przebiegu aukcji. Powyzsza sytuacja dotyczy takze oferenta, którego stawka zostala wybrana przez organizatora jako kolejna wyjsciowa stawka do licytacji sposród zaproponowanych przez oferentów. 
3. Wykazy lokali podaje sie do publicznej wiadomosci przez okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogloszen: - Wydzialu Mieszkalnictwa Urzedu Miasta Krakowa, tj. w Krakowie przy ul. Wielopole 17 A oraz przy pl. Wszystkich Swietych 3/4 - Kancelaria Magistratu - Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14  - Punkt Obslugi Mieszkanców, oraz publikuje sie w internecie na stronie www.zbk.krakow.pl.4. Aukcje w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa ,     os. Zgody 2 w Krakowie  (sala konferencyjna – V pietro) przeprowadzi Komisja  w skladzie :- Boleslaw Pulchny,- Bernadeta Kocon,- Malgorzata Gutowska, - Slawomir Matys,- Malgorzata Kociolek.4.1.Dopuszcza sie prace Komisji w skladzie trzech z ww. osób.
5. Wplaty wadium, którego wysokosc w odniesieniu do poszczególnych lokali zostala podana w wykazach, o których mowa w ust. 3, przyjmuje kasa Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14 (parter) w godzinach od  800 do 1400 (poniedzialek - piatek) z tym, ze w ostatnim dniu, tj. dnia 30 maja 2012r. wplaty wadium przyjmowane sa tylko do godz. 930.5.1. Nazwa oferenta na dowodzie wplaty wadium powinna byc identyczna z nazwa oferenta podana w ofercie przystapienia do aukcji. 

6. Oferty przystapienia do aukcji wedlug wzoru ustalonego Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, nalezy skladac w nieprzejrzystych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkanców Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 maja 2012 r. do godz. 1100.6.1. Koperty zaadresowane do Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie nalezy opisac w nastepujacy sposób: „Oferta do udzialu w aukcji na najem lokalu uzytkowego polozonego przy ul. (os.)....................................................., ujetego w poz. nr ................. .” 

7. Oferta winna zawierac:
1) Imie, nazwisko i adres (nazwe i siedzibe) oferenta,2) Oznaczenie lokalu, jego adres i powierzchnie, numer porzadkowy lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji, nazwe administratora lokalu,  3) Profil dzialalnosci wraz z oznaczeniem nr PKD,4) Proponowana wysokosc stawki czynszowej netto za 1m2 p.u. lokalu, nie nizsza niz wysokosc stawki czynszowej okreslonej w zalaczniku nr 1 do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie.UWAGA! Zaproponowanie stawki czynszowej nizszej niz okreslona w zal. nr 1 do zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie w zaleznosci od strefy, w której lokal jest polozony oraz rodzaju dzialalnosci, która oferent zamierza prowadzic w lokalu,  spowoduje odrzucenie oferty (oferent nie zostanie dopuszczony do udzialu w aukcji).5) Proponowany czas trwania umowy najmu: czas nieoznaczony, czas oznaczony nie dluzszy niz trzy lata, lub czas oznaczony dluzszy niz 3 lata.5.1.Oswiadczenie o przyjeciu do wiadomosci faktu, ze w przypadku wyrazenia przez oferenta woli zawarcia umowy najmu na czas oznaczony powyzej 3 lat, jej podpisanie nastapi po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa w tym zakresie, a wadium wplacone przed przystapieniem do aukcji zostanie przez Organizatora zwrócone (bez odsetek) po dopelnieniu formalnosci zwiazanych z podpisaniem umowy.   6) Oswiadczenie o nie zaleganiu/zaleganiu (Uwaga: niepotrzebne skreslic!) z zaplata naleznosci realizowanych przez Urzad Skarbowy oraz Urzedy Gminy wlasciwe dla miejsca prowadzenia dzialalnosci oraz siedziby (miejsca zamieszkania), jak równiez wobec jednostek (osób) administrujacych/osób zarzadzajacych mieniem Gminy Miejskiej Kraków.7) Oswiadczenie o nie zajmowaniu/zajmowaniu (Uwaga: niepotrzebne skreslic!) bez tytulu prawnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków jakiegokolwiek lokalu uzytkowego polozonego w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków lub w nieruchomosci pozostajacej w zasobach lokalowych zarzadzanych/administrowanych przez  Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie,8) Oswiadczenie o zapoznaniu sie z trescia zarzadzenia w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, wzorem umowy na najem lokalu uzytkowego, oraz wzorem aneksu do umowy najmu lokalu uzytkowego o wyrazeniu zgody na podnajem lokalu uzytkowego,9) Oswiadczenie o powzieciu wiadomosci, iz nie dostarczenie wynajmujacemu, przed  zawarciem umowy najmu, tj. w terminie szesciu dni kalendarzowych od daty  przeprowadzenia aukcji:a) zaswiadczen wydanych przez Urzad Gminy i Urzad Skarbowy - o nie zaleganiu z zaplata podatków i oplat realizowanych przez w/w Urzedy, b) aktualnego wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego), c) oswiadczenie o nie zaleganiu z zaplata naleznosci wynikajacych z zawartych umów lub naliczanych z tytulu bezumownego uzytkowania, których przedmiotem jest nieruchomosc stanowiaca wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków lub pozostajaca w zasobach lokalowych zarzadzanych/administrowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej splaty wierzytelnosci zwiazanej z najmem lokalu uzytkowego, oswiadczenie podmiotu z którym zawarte jest porozumienie o prawidlowym wywiazywaniu sie z jego postanowien , oraz d) stwierdzenie przez organizatora aukcji (wynajmujacego) nieprawdziwosci oswiadczen o nie zaleganiu z zaplata podatków (oplat) realizowanych przez w/w Urzedy,f)   nie dokonanie wplaty kaucji w wysokosci 300% miesiecznych naleznosci czynszowych      netto, spowoduje utrate wadium w calosci, oraz odmowe wynajmujacego zawarcia      umowy, o ile prawo takie zostanie nabyte,10) Oswiadczenie oferenta, lub dzialajacego w jego imieniu i na jego rzecz pelnomocnika stwierdzajace, ze zarówno oferent jak i jego zastepca prawny (czlonek wladz spólki przystepujacej do aukcji) w stosunku do zadnego z czlonków komisji aukcyjnej nie pozostaja w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli z czlonkami komisji aukcyjnej,11) Oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem technicznym lokalu okreslonym w pkt 2 nin. oferty oraz wyraza gotowosc zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu uzytkowego w stanie technicznym opisanym w wykazie lokali przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji i przystosowania go we wlasnym zakresie i na swój koszt do umówionego uzytku,12) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje na siebie obowiazek zalatwienia wlasnym kosztem i staraniem wszystkich spraw zwiazanych z dostawa energii elektrycznej, w tym uzyskania warunków technicznych przylaczenia, zawarcia z Zakladem Energetycznym umowy przylaczeniowej, wniesienie oplaty przylaczeniowej oraz wykonania prac zwiazanych z remontem instalacji elektrycznej wewnatrz lokalu spelniajacych wymogi warunków technicznych przylaczenia,  13) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje do wiadomosci fakt, iz przyjecie przez organizatora aukcji informacji podanej w ofercie o profilu dzialalnosci, która ma byc prowadzona w lokalu nie jest równoznaczna ze zwolnieniem przyszlego najemcy z obowiazku uzyskania zezwolen wymaganych odrebnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu w/w dzialalnosci oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych.14) Oswiadczenie oferenta, ze w przypadku podjecia w lokalu dzialalnosci gospodarczej obarczonej ryzykiem ingerencji w najblizsze otoczenie, w tym zwlaszcza dzialalnosci gastronomicznej w budynkach mieszkalnych, bierze na siebie pelna odpowiedzialnosc za skutki prowadzenia tej dzialalnosci (emisja halasu, intensywnych zapachów, itp.), z obowiazkiem uzyskania – w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - zgody wspólnoty mieszkaniowej budynku na wykonanie prac budowlanych ingerujacych w czesci wspólne budynku,15) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje na siebie obowiazek zalatwienia wlasnym kosztem i staraniem wszystkich spraw zwiazanych z ewentualnym montazem nosnika informacji wizualnej w tym: zgody wlasciciela/zarzadcy nieruchomosci wraz z ustaleniem warunków jego montazu. Wysokosc oplat z tytulu zajecia powierzchni ustala wlasciciel/zarzadca nieruchomosci.  

8. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w aukcji oferenta, spelniajacego wymogi przewidziane w Zarzadzeniu Nr 856/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie trybu i szczególowych warunków najmu lokali uzytkowych stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarzad Budynków Komunalnych w Krakowie (z pózn. zm.):8.1.wplacenie przez oferenta wadium w terminie okreslonym w pkt 5 nin. ogloszenia  oraz w wysokosci okreslonej przez organizatora aukcji,8.2.zlozenie oferty w przepisanej formie i w wyznaczonym terminie (pkt 6).

9. Przy skladaniu oferty osoba przystepujaca do aukcji winna okazac dowód wplaty wadium.

10. Osoba przyjmujaca oferte przystapienia do aukcji zobowiazana jest odnotowac na kopercie: numer dowodu wplaty wadium, date jego wplaty, oraz wysokosc wplaconej kwoty, a takze date i godzine przyjecia oferty, oraz kolejny numer przyjmowanej oferty.

11.Lokale ujete na wykazach przeznaczonych do wynajecia w trybie aukcji, do których klucze znajduja sie w Biurze Obslugi Mieszkanców Zarzadu  Budynków Komunalnych, beda udostepniane do ogladania, po wczesniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu, w godz. przyjmowania stron, tj. od poniedzialku do piatku w godzinach 1000 – 1400.   

12. Zwrot wadium w obowiazujacej wysokosci, osobom, które nie wygraja aukcji dokonywany bedzie od  dnia 05.06.2012 r. – do dnia 19.06.2012 r., w miejscu jego wplaty.     Po tym terminie wadium pomniejszone o oplate pocztowa zostanie przeslane na adres  podany w ofercie przystapienia do aukcji.      Kasa Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie czynna jest w godzinach od 800 do 1400 (poniedzialek - piatek), z tym zastrzezeniem, ze w dniu 05.06.2012 r. zwrot wadium nastepowac bedzie od godz. 1100.   12.1 Zwyciezca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy najmu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 06.06.2012 r. (wlacznie). Zwrot wadium osobom uprawnionym dokonywany bedzie od dnia 11.06.2012 r. do dnia 25.06.2012 r., w miejscu jego wplaty. Kasa Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie czynna jest w godzinach od 800 do 1400 (poniedzialek-piatek). Po tym terminie wadium pomniejszone o oplate pocztowa zostanie przeslane na adresy podany w ofercie przetargowej. 

13.W lokalach uzytkowych bedacych przedmiotem aukcji nie moga byc sprzedawane  substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzialajace na osrodkowy uklad nerwowy w sposób zblizony do dzialania substancji psychotropowych i odurzajacych oraz srodków zastepczych nie bedacych zywnoscia (dopalacze i inne tego typu substancje).   

14.Organizator zastrzega sobie prawo odwolania aukcji w calosci lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.Uwaga! Wszelkich informacji dotyczacych zasad przeprowadzenia aukcji udziela Referat Lokali Uzytkowych i Fortów Zarzadu Budynków Komunalnych, z siedziba w Krakowie, os. Zlotej Jesieni 14, nr tel. 12616-61-54, 12616-61-55.

pełna informacja:
http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html