1. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu obywatelskiego;
 • przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy;
 • organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy;
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Olszańska Maria - przewodnicząca
Bystrowski Paweł - wiceprzewodniczący
Chamielec Iwona
Pyzik Judyta
Rusocki Piotr
Zięba Aleksander

 1. Komisja ds. Inwestycyjnych
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji ds. Inwestycyjnych będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • opiniowania projektów związanych z inwestycjami miejskimi planowanymi do realizacji na terenie Dzielnicy VIII;
 • przygotowania wniosków do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;
 • przygotowania i przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z inwestycjami miejskimi.

Brągiel Mariusz - przewodniczący
Brudniak Rafał
Paszkowski Bartosz
Piętka Renata
Pytlarz Elżbieta

 1. Komisja Edukacji
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Edukacji będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy;
 • lokalnych wydarzeń oświatowych;
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych;
 • tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświatowych;
 • dokonywania corocznych przeglądów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków pod kątem potrzeb remontowych;
 • współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komisją Edukacji RMK oraz Miejskim Centrum Obsługi Oświaty;
 • wspierania placówek oświatowo-wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom;
 • uczestniczenia w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów placówek oświatowych działających na obszarze Dzielnicy;
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy.

Twardzik Urszula - przewodnicząca
Moskal Andrzej - wiceprzewodniczący
Puszkarz Arkadiusz
Torba Rafał
Zaraska Piotr

 1. Komisja Infrastruktury
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Infrastruktury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej;
 • dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1;
 • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, w tym inwestycji drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym;
 • wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy;
 • uczestniczenia w komisjach powoływanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.

Siekacz Sławomir - przewodniczący
Balon Łukasz
Bragiel Mariusz
Moskal Andrzej
Paszkowski Bartosz
Piętka Renata
Puszkarz Arkadiusz
Pytlarz Elżbieta
Torba Rafał
Zaraska Piotr

 1. Komisja Kultury
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Kultury będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • lokalnych wydarzeń kulturalnych;
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury;
 • lokalizacji obiektów kultury;
 • tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury;
 • współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami upowszechniania kultury i instytucjami artystycznymi z terenu Dzielnicy;
 • współpracy z Komisją Kultury i Ochrony Zabytków RMK, jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi jednostkami miejskimi (domy kultury, biblioteki);
 • działania na rzecz ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Zięba Aleksander - przewodniczący
Chamielec Iwona - wiceprzewodniczący
Olszańska Maria
Pytlarz Elżbieta
Twardzik Urszula

 1. Komisja Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Planowana Przestrzennego i Terenów Zielonych będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem;
 • likwidacji samowoli budowlanej;
 • lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych;
 • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej;
 • opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy;
 • opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego;
 • analizy potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy;
 • robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami;
 • lokalizacji terenów zielonych;
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy;
 • uczestniczenia w komisjach powoływanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;
 • edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych;
 • organizacji akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne wśród mieszkańców.

Pytlarz Elżbieta - przewodnicząca
Bystrowski Paweł - wiceprzewodniczący
Brudniak Rafał
Chamielec Iwona
Hakenszmidt Krzysztof
Piętka Renata
Pyzik Judyta
Rusocki Piotr
Twardzik Urszula

 1. Komisja Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy;
 • podejmowania działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw;
 • przygotowania opracowań, publikacji i materiałów dotyczących historii Dzielnicy;
 • współpracy przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej „Kurier Podwawelski”;
 • opieki nad tablicami informacyjnymi i stroną internetową Dzielnicy;
 • współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy (m.in. Dzień Otwarty Magistratu);
 • utrzymywania kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.

Hakenszmidt Krzysztof - przewodniczący
Brągiel Mariusz
Pyzik Judyta
Torba Rafał
Zięba Aleksander

 
 1. Komisja Rewizyjna
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Rewizyjnej będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
 • ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Moskal Andrzej - przewodniczący
Siekacz Sławomir - wiceprzewodniczący
Turcza Piotr

 1. Komisja Sportu
 2. Zadania
 3. Skład komisji

Uchwała w sprawie powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Sportu będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
 • lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek sportu;
 • lokalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych;
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy;
 • współpracy ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • inicjowania wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych oraz pozyskiwania na ten cel sponsorów;
 • czuwania nad rozwojem bazy sportowej i dbania o istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne;
 • wspierania inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej;
 • współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z terenu Dzielnicy, Komisją Sportu i Kultury Fizycznej RMK oraz jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie działania Komisji.

Zaraska Piotr - przewodniczący
Brągiel Mariusz - wiceprzewodniczący
Siekacz Sławomir

 1. Komisja Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
 2. Zadania
 3. Skład komisji
 4. Nagrania

Uchwała w sprawie powołania Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Terminy posiedzeń, porządek obrad, protokoły komisji: Link 

Zadania Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa będą realizowane w szczególności w sprawach:

 • programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”;
 • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej;
 • współdziałania z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej;
 • współdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy;
 • współdziałania z jednostkami OSP z terenu Dzielnicy;
 • inicjowania konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką bezpieczeństwa;
 • dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych;
 • dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia;
 • organizacji usług zdrowotnych;
 • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali;
 • uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy;
 • uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy;
 • współpracy przy realizacji polityki Miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej;
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK, Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową RMK oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa RMK w zakresie działania Komisji.

Chamielec Iwona - przewodnicząca
Twardzik Urszula - wiceprzewodnicząca
Balon Łukasz
Brągiel Mariusz
Puszkarz Arkadiusz

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony